GÖNEN KAYMAKAMLIĞI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HİZMET STANDARTLARI 
 
 
 
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Vatandaş Talep ve Şikayetleri
(Dilekçeleri)
Ad Soyad, açık adres, imza
30 Gün
Başka Kurumdan Bilgi İstendiği Zaman 60 Gün
2-
Randevular
Ad Soyad, telefon numarası, görüşeceği konu
1 Gün
3-
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili işlem
Bilgi Edinme Talep Formu (tüzel ve gerçek kişi için)
15 gün, başka kurumdan bilgi edinilecekse 30 gün
4-
 
 
3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ile İlgili işlemler
 
 
Dilekçe ve vatandaşın sunacağı ek belgeler
30 gün içerisinde
5-
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan tecavüzlerin önlenmesi
-Matbu Dilekçe
-Kira Kontratı
-Tapu Belgeleri
15 Gün
7-
 
Muhtarlık Belgesi Düzenleme
 
Dilekçe ve Kimlik Fotokopisi
10 Dakika
12
 
Belediye Başkanı Belgesi Düzenleme
 
Dilekçe ve Kimlik Fotokopisi
10 Dakika
14
 
 
Tapu için verilen imza ve mühür teyit belgesi
 
İlgili Belge
10 Dakika
15
5352 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince dernek ve dernek şubesi kurulumu

Dernek kuruluşu için gerekli belgeler

1- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
2- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
3- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,
5- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
6- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernek Şubesi kuruluşu için gerekli belgeler

1-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
2-Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
3-Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
4-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
5-Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
6-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
7-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
 
 
 
 
 
 
 
60
16
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi, -Sözleşme vb.
3 Ay
17
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15
18
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 Dilekçe
30
19
Yurtdışında yaşayan vatandaşların, Türkiye’de ikamet eden yakınlarına bakım yaptıklarını belgelemek amacıyla düzenlenen “ Yurtdışı Bakım Belgesi” Onayı
 1. Yurtdışında yaşayan veya Türkiye’de ikamet eden şahıs tarafından durumunu özetleyen dilekçesi ile başvuruda bulunması,
 2. Yapılacak onaya ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilçede bulunan bankaların tahkikat belgesinde gösterilen bölümlerin onayı. (bu belge başvuru sahibi tarafından ilgili kurumlara yaptırılacaktır)
1 gün
20
Sabıka Kaydı
Dilekçe
15 Dk.
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü                               İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı
İsim             : Hüseyin ÖZPINAR                                                      İsim             : Coşkun ÖZTÜRK
Unvan        : Yazı İşleri Müdürü                                                        Unvan          : Kaymakam
Adres          : Hükümet Konağı                                                          Adres          : Hükümet Konağı
Tel              : 2812555                                                                       Tel               : 2812555
Faks           : 2812501                                                                        Faks           : 2812501
E-Posta      : yaziisleri@isparta.gov.tr                                             E-Posta          : yaziisleri@isparta.gov.tr
 
 
 
GÖNEN İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
BİLGİ EDİNME
        1-Şahsın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
        2-Adı Soyadı
        3-E-mail adresi
        4-Oturma adresi
15 İŞ GÜNÜ
2
DİLEKÇE HAKKI
        1-Adı Soyadı
        2-E-mail adresi
30 GÜN
 
3
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ VEYA YENİLENMESİ
1-Dilekçe (Kaymakamlıktan Havaleli)
2-4 adet fotoğraf
3-Doktor Raporu
4-Maliyeden Borcu Yoktur belgesi ve Maliyeye yatırılan harç bedelini gösteren Dekont
5-Av Tüfeğine ait fatura veya eski ruhsatı
 
7 GÜN
4
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ
1-Dilekçe (Kaymakamlıktan Havaleli)
2-2 adet fotoğraf
3-Doktor Raporu
 
3 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:(İLÇE EMNİYET AMİRİ)                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri:(İLÇE KAYMAKAMI)
 
İsim                 :Yasin SİNAN                                                                                                                                   İsim                 : Coşkun ÖZTÜRK
Unvan             : Emniyet Amiri                                                                                                                                  Unvan             : Kaymakam
Adres              : Gönen İlçe Emniyet Amirliği                                                                                                            Adres              : Gönen Kaymakamlığı
Tel                   : 0 246 281 25 92                                                                                                                             Tel                   : 0 246 281 25 55
Faks                : 0 246 281 25 91                                                                                                                             Faks                : 0 246 281 25 01
E-Posta           : yasin.sinan@hotmail.com                                                                                                              E-Posta           : gonen.isparta@icisleri.gov.tr
 
 
 
T.C
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması
---
ANINDA
2
E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması
Form dilekçe
5 GÜN
3
Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması
Dilekçe
7 GÜN
4
İhtida İşlemleri
1- Dilekçe, 
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 
1  SAAT
5
Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri
Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri
ANINDA
6
Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri
e-posta veya dilekçe.
5 GÜN
7
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Banka Dekontu
30 DAKİKA
8
Cami Devirleri
1-  Dilekçe
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
2 GÜN
9
Cami Dersleri
Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders
1 SAAT
10
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe 
2 GÜN
11
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe 
5 GÜN
12
Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.
Dilekçe 
15 GÜN
13
Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri
Dilekçe
7 GÜN
14
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
10 DAKİKA
15
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
 Form dilekçe
10 DAKİKA
16
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
1 AY
17
Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.
1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 
2- Fotoğraf  (3 Adet)
1 HAFTA
18
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 DAKİKA
19
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30 DAKİKA
20
Hac Kesin Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,
4-  Pasaport.
30 DAKİKA
21
Umre kayıt İşlemleri
1- Form Dilekçe
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
6-  Aşı kartı,
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30 DAKİKA
22
Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası
20 GÜN
23
Cami Yapımı
1-  Dilekçe
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 GÜN
24
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1-   Keşif Özeti.
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
30 GÜN
25
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri
1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 GÜN
26
Açıktan Atama 
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,
9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.
( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)
10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,
11- Mal Beyannamesi.
3 AY
27
Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında
1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,
2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 
5 GÜN
28
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
 Dilekçe veya e-posta
15 GÜN
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Kaymakamlık
İsim
:
Mehmet CEYHAN
İsim
:
Coşkun ÖZTÜRK
Unvan
:
İlçe Müftüsü
Unvan
:
      Kaymakam
Adres
:
Musalla Mah. Argun Sok.No:16 Gönen/Isparta
Adres
:
 
Telefon        
:
0 246 2812560
Telefon        
:
 
Faks
:
0 246 2812701
Faks
:
 
e-Posta
:
mceyhan-1970@hotmail.com
e-Posta
:
 
 
 
 
 
 
 
GÖNEN İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Ankara  İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Barınma yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
 
 
4
 
 
 
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)
 
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
14 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararıtespit tutanağı
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
13
2022 SAYILI KANUN
Kararların Yetkisi SYD Vakfına verilmiştir.
30 GÜN
14
GSS
Genel Sağlık Sigortası işleri SYD Vakfı tarafından yapılmaktadır.
30 GÜN
15
EŞİ VEFAT EDEN BAYANLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
16
 -MUHTAÇ ASKER AİLESİ     YARDIMI (MAAY)
-MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
-ÖKSÜZ YETİM  ÇOCUK YARDIMI
              (ÖYEÇ )
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
Fahri KONAÇ
İsim
Coşkun ÖZTÜRK
Unvan
Vakıf Müdür V.
Unvan
Gönen Kaymakamı – Vakıf Başkanı
Adres
Hükümet Konağı Gönen /ISPARTA
Adres
Hükümet Konağı Gönen /ISPARTA
Tel
0246 281 28 12
Tel
 0 246 281 25 55
Faks
0246 281 25 12
Faks
 0 246 281 25 01
e-posta
gonensydv@msn.com
e-posta
www.ispartagonen.gov.tr
             
 
  GÖNEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
  SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
  1 ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER DİLEKÇE 15 GÜN
  2 İŞYERLERİNE AİT SIHHİ RAPOR VERİLMESİ RUHSAT VEREN İLGİLİ KURUMDAN ÜST YAZI İSTENEREK İŞYERİNİN TEKNİK VE HİJYENİK KOŞULLARAUYGUNLUĞUNA GÖRE RAPOR DÜZENLENMEKTEDİR 15 GÜN 
  3 İÇME SUYU KLOR ÖLÇÜMÜ  İLÇE MERKEZİ VE BAĞLI BELEDİYENİN DAHA ÖNCEDEN BELİRLENEN 6 ODAK NOKTASINDAN DÜZENLİ OLARAK KLOR ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR.TUTULAN KAYITLAR BAKANLIK WEB SİTESİNE GİRİLMEKTEDİR. HER GÜN
  4 BİOSİDAL ÜRÜN DENETİMİ BİOSİDAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM İZNİ, ÜRETİM TARİHİ,SON KULLANMA VE SATIŞ KOŞULLARI UYGUNLUK DENETİMİ YAPILMAKTADIR  HER AY
  5 UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU HER AY
  6 SU VE BESİNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR (NUMUNE ALMA) 17.02.2005 TARİH VE 25730 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (DENETİM VE KONTROL İZLEME NUMUNELERİ) HER AY
  7 ÖLÜM RAPORLARININ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ ( ÖBS ) AİLE HEKİMLERİMİZİN ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ (ÖBS) ÜZERİNDEN DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI BELGENİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLMESİNİ MÜTEAKİP 3 GÜN
             
    İlk Müracat Yeri     İkinci Müracat Yeri
    Ad Soyad :Dr. Hüseyin TİNGİŞ   Ad Soyad                   :  Coşkun ÖZTÜRK
    Unvan :İlçe Sağlık Müdürü   Unvan                        :  KAYMAKAM
    Adres                                    :Gönen İlçe Sağlık Müdürlüğü Adres                         :  Gönen Kaymakamlığı    
    Tel                          :0 246 2812036   Tel                             :  0 246 2812555
          e-posta                       :  gonen.isparta@icisleri.gov.tr
 
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİSEL ÜRETİM VE SAĞLIĞI HİZMET STANDARTLARI
1
Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği
1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler.)
2- Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura)
3- Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise İl/İlçe Komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda, borsa tescil beyannamesi,                               4- Döner sermaye makbuzu,
1 Saat
 
 
 
2
Organik Tarım ve İTU işlemleri
1-Bilgi Talep Dilekçeleri
2-Organik tarım Arazi, Üretim yeri ve Satış yeri denetimleri
3-İTU Arazi ve İşyeri Denetimi (Sertifika tarihinden itibaren)
1-20 işgünü
2-Yıl boyunca
3-20 İşgünü
3
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri
1- Başvuru dilekçesi (Öncelikle destek yılına ait ÇKS kaydının güncellenmesi kaydıyla)
2- ÖKS ye kayıtlı olunması
3- OTBİS e kayıtlı olunması
4-İTU Ürün sertifikasının ibrası 
5- Döner sermaye makbuzu
1 Saat
4
Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt
1- Başvuru dilekçesi
2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu
3- Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası.)
4- Varsa kira, Muvafakat name-1 ve Muvafakat name-2 gibi özel evraklar
5- Döner sermaye makbuzu
1 Saat
5
ÇKS Belgesi Verilmesi
1- Döner sermaye makbuzu
30 Dakika
6
Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi
1-ÇKS’ ye kayıtlı olmak
2-Mazot, gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)
1 Saat
7
Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği
1-ÇKS’ ye kayıtlı olmak
2- Başvuru dilekçesi
3- Destek talep formu
4- Tohumluk Satış faturası
5- Tohuma ait sertifika belgeleri
6- Döner sermaye makbuzu
1 Saat
8
Yurtiçi Sertifikalı Fidan Desteği
1-ÇKS’ ye kayıtlı olmak
2- Başvuru dilekçesi
3- Destek Talep Formu
4- Fidan Satış Faturası
5- Fidana ait Sertifika Belgeleri
6- Döner sermaye makbuzu
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 Saat
9
Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteği
1-Başvuru dilekçesi (Ek-1)
2-Talep formu (Ek-2)
3-Tohumluk Satış faturası,
4- Tohumluk Sertifikası fotokopisi,
5-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
1 Saat
10
Yem Bitkileri Desteklemesi
1-ÇKS’ ye kayıtlı olmak
2-Müracaat Formu
3-Kontrol Tutanağı
4-Taahhütname (Çok yıllık yem bitkileri ekilişleri için)
5-Döner sermaye makbuzu
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra parsellerin yerinde tespiti ve kroki çizilmesi için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 Saat
11
Örtü altı Kayıt Sistemi (ÖKS)
1-Müracaat dilekçesi
2-Örtü altı Üretici Kayıt Formu (Ek-1)
3-Kimlik Fotokopisi,
4-Tapu Belgesi fotokopisi,
5- Döner sermaye makbuzu,
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra Örtü altının yerinde tespiti için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 Saat
12
Örtü altı Biyolojik ve/veya Bioteknolojik mücadele desteği
1-Örtü altı üretim yerinin ÖKS, açıkta domates, turunçgil, elma ve bağ üretim yerinin ÇKS’ de kayıtlı olması,
2-Bitki Koruma Ürününe ait faturaya sahip olması,
3-Üretici Kayıt Defterinin tutulması,
4-Başvuru Dilekçesi (Ek-1)
5-Tespit Tutanağı (Ek-2)
6- Döner sermaye makbuzu,
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
1 Saat
13
Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2 Ay
14
Mera Tahsis Amacı Değişikliği
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-1/5000 Ölçekli Kadastro Tekniğine Uygun hazırlanmış harita, krokisi ve CD’si
2-Vaziyet Planı
3-Yatırımın Kaynağını belirten belge,
4- Fizibilite Raporu 
5- İşletme ruhsatı
6- Turizm ve OHAL Bölgesi olduğunun belgelenmesi
7- ÇED Raporu
8- Köy Yerleşim Planı ve Köy ihtiyar heyeti kararı
9- İmar planı ve meclis kararı
10- Gerekçeli rapor
11- Geri dönüşüm sözleşmesi
12- Teminat mektubu
13- 20 yıllık ot bedeli
14- Komisyon ve Teknik Ekip harcırahları yatırılması
15- Komisyonun gerekli gördüğü belgelerin temini
16-Talep Yazısı
17-Mülkiyet Durum Belgesi
6 Ay
15
BİTKİ YETİŞTİRME RUHSATI
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Dilekçe 
2. Tapu Fotokopisi
3. Kiralık ise Kira Kontratı
4. Taahhütname
5. Ruhsat verilecek yerin  Krokisi
6  3 Adet Fotoğraf (Şahıslar için)
En Fazla: 36 gün
En Az: 12 gün
16
FUMİGASYON İŞLEMİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1.Dilekçe
7 gün
17
ZİRAİ KARANTİNA TAŞIMA VE SATIŞ SERTİFİKASI
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1.Dilekçe
2 gün
 
18
 
ZİRAİ FUMİGASYON
RUHSATI
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
 
1. Dilekçe 
2.Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge
3. Ziraat Müh. Odasına Kayıtlı Olduğunu gösterir belge
4. En az bir fumigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısına sahip olduğunu gösterir belge
5. Mevcut fumigasyon operatör belgeleri 5 yıllık ise tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu
6. İmza Sirküsü
7. Taahhütname
8. Zirai Fümigasyon Yönetmeliğinde bahsedilen Alet ve Ekipmanların Döküm Listesi.
9. Resim (2 Adet)
 
2 gün
19
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK İZİN BELGESİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Dilekçe
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
3.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olduğunu gösteren belge(Bitki koruma bölümü mezunları dışındaki ziraat mühendisleri için).
4.Sınavda başarılı olduğunu gösteren belge(Meslek Yüksek okullarından bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerler, Ziraat teknisyenleri ve BKB mezunu olmayan, beş yıl bitki koruma hizmetlerinde çalışmamış ziraat mühendisleri için)
5.Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
6.T.C. kimlik numarası beyanı.
7.İki adet vesikalık fotoğraf.
5 gün
20
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TOPTANCI İZİN  BELGESİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Dilekçe
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
3.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olduğunu gösteren belge(Bitki koruma bölümü mezunları dışındaki ziraat mühendisleri için).
4.Sınavda başarılı olduğunu gösteren belge(Meslek Yüksek okullarından bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerler, Ziraat teknisyenleri ve BKB mezunu olmayan, beş yıl bitki koruma hizmetlerinde çalışmamış ziraat mühendisleri için)
5.Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
6.T.C. kimlik numarası beyanı.
7.İki adet vesikalık fotoğraf.
5 gün
21
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELARI İMAL İZİN BELGESİ 
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Dilekçe
2. Başvuru yapan firma veya şahsın, vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde niteliğini gösteren belge.
3.İşletmede imalattan sorumlu Makine Mühendisi veya tarımsal mücadele makineleri dersi almış bir ziraat mühendisinin iş sözleşmesi veya bu kişilerden danışmanlık alındığını gösterir taahhütname.
4.İnşaat planı(mevcut bir binada ise esas bina ve tadilat planı.
5.İnşaatın bulunduğu veya binanın bulunduğu yerin açık adresi.
6.İmalathanede bulunan tezgâh ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile bunlara ait tesisat planları,
7.İmal edilecek alet ve makinelerin; cinsi, modeli, tipi, teknik resmi ve prospektüsü ile imal edilecek aletlerin teknik özelliklerini gösterir spesifikasyon(Ek–1)
8.İşletmede istihdam edilecek personel sayısı ve bunların nitelikleri
9.İşletmenin işletmeye açılacağı tarih
10.İşletmenin işletme sermayesi miktarı
11. Bakanlıkça istenildiğinde hangi cins, miktar ve vasıfta alet ve makinenin imal edileceğini önceden kabul ettiğine dair noterlikçe tanzim olunmuş taahhütname
5 gün
22
BKÜ İZİN BELGELERİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Dilekçe
2-İki adet vesikalık fotoğraf.
3.Yeni yerin açık adresini ve iletişim bilgilerini gösterir belge.
4- Eski adrese düzenlenmiş izin belgesi
5 gün
23
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ BAYİLİK İZİN BELGESİ (İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Diploma veya mezuniyet belgesi 
3- Sorumlu müdürün iş sözleşmesi 
4- Bayi kontrol defteri 
5- Ticaret sicil kayıt belgesi 
6- Kimlik belgesi fotokopisi 
7- İkametgâh belgesi 
8- 2 adet vesikalık fotoğraf 
9- Açık adres ve iletişim bilgileri
5 gün
24
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ İTHALATI (İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Alet ve Makinenin ticari adı, cinsi, modeli, miktarı ve fiyatı 
3- Alet ve Makinenin ruhsatnamesinin tarih ve numarası, imal ise İmal İzin Belgesi, 
4- Sipariş mektubu ve proforma fatura ile Türkçe tercümeleri 
5- Hangi Ülkeden ithal veya hangi ülkeye ihraç edileceği 
6- İhraç edilen alet ve makinenin ruhsatı firmaya ait değil ise, ruhsat sahibinden alınan muvafakatname 
7- Alet ve Makinenin imalatçısının adı ve adresi
3 gün
25
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ
 
Profesyonel Kullanıcılar İçin:
1- Dilekçe 
2- Diplomanın Onaylı Örneği 
3- Başvuru Sahibinin açık adresi 
4- 2 adet fotoğraf 
5- Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
6- Sağlık Raporu 
7- Taahhütname
Üreticiler İçin:
1- Dilekçe 
2- Başvuru Sahibinin açık adresi 
3- 2 adet fotoğraf 
4- Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
5- Yeterlilik Belgesi 
6- Taahhütname
7 gün
26
BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Organik ürün ise belgesi 
3- Gıda Güvenliği Sağlık Sertifikası (Gerekiyorsa) 
4- İhracat Ön İzni (Gerekiyorsa) 
5- Fatura Fotokopisi 
6- Yaş sebze ve meyvede kontrol belgesi (Parti no zorunlu olduğu için) DTS’ den alınacak.
2 gün
27
RE-EXPORT İHRACAT
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Bitki sağlık Sertifikası Tasdikli Sureti (Daha önce ithalatı yapılan ürünün) 
3- Uygunluk Yazısı (yurda Giriş İzni) Tasdikli Sureti 
4- Fatura Fotokopisi 
5- Üretim amaçlı ise ihracat ön izin yazısı
2 gün
28
ÜRETİM AMAÇLI BİTKİ İTHALAT
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Bitki sağlık sertifikası aslı 
3- Bitki ithal permisi aslı 
4- Gümrük giriş beyannamesi veya özet beyan fotokopisi 
5- Fatura fotokopisi
Analize gidecek ürünler: 10 gün
Diğerleri:2 gün
29
TÜKETİM AMAÇLI BİTKİ İTHALAT
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Bitki sağlık sertifikası aslı (Aslı olmadan işlem yapılmaz) 
3- Gümrük giriş beyannamesi veya özet beyan fotokopisi 
4- Fatura fotokopisi
2 gün
30
DENEME VE DEMONSTRASYON AMAÇLI  İTHALAT
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Bitki sağlık Sertifikası 
3- Bitki İthal Permisi aslı 
4- Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi 
5- Fatura veya Proforma Fatura Fotokopisi
2 gün
31
TRANSİT GEÇİŞ İZNİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Transit geçecek bitki ve bitkisel ürünlere ait bilgiler 
3- Bitki sağlık sertifikası aslı (Aslı görülecek)
2 gün
32
YURDA İADE
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Yurda iade gelen bitkiye ait bilgiler 
3- Bitki sağlık sertifikası aslı veya onaylı fotokopisi
2 gün
33
İADE
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe
12 gün
34
İMHA
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Dilekçe
12 gün
35
ISPM-15 İTHALAT
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe (ISPM-15 Dilekçesi) 
2- Ana ürün olarak geliyor ise Bitki Sağlık Sertifikası aslı 
3- Gümrük Giriş fotokopisi veya Özet Beyan fotokopisi 
4- Fatura Fotokopisi
2 gün
36
BİTKİ İTHAL PERMİSİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Ön İzin Yazısı 
3- Kontrol Belgesi, Proforma fatura (Ön İzin Yazısı Ekinde) 
4-Deneme amaçlı ise denemenin kurulacağı illere ait taahhütname.
2 gün
37
GEÇİCİ BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2 gün
38
REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, 
3- Sınav sonuç belgesi (Bitki Koruma Bölüm mezunları, Kamudan Emekli Ziraat Mühendisleri, Araştırma Enstitülerinde çalışan veya emekli olan Ziraat Mühendisleri ve Bitki Koruma Bölümü Öğretim üyeleri hariç) 
4- Emekli olan personelin çalışma yıllarını ve Bitki Koruma Hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren resmi yazı. 
5- İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu, 
6- Nüfus Cüzdanı Sureti ve T.C. Kimlik Numarası Beyanı 
7- 2 Adet vesikalık Fotoğraf
7 gün
39
GEÇİCİ REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe (Kurum Tarafından Yazılacak) 
2- Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, 
3- Zira İlaç Bayilik Belgesi Fotokopisi
7 gün
40
ÇİFTÇİ BAŞVURUSU (Hasalık/Zararlı)
1-  Dilekçe
2-  Numune
2 gün
41
Biçerdöver Hasat Kontrolü
1-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
2- 5326 sayılı  Kabahatler Kanunu,
3- Bakanlık Genelgesi,
4- Valilik Tebliği,
5 ay (Tarlada Hasat Kontrolü 1 gün)
42
Organik Tarım / İTU
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1- Dilekçe 
2- Kontrol Sertifikasyon Kuruluşundan Gelen Denetim Raporu
20 iş günü
43
Yıllık Gelir Durum Tespit Raporu
1- Dilekçe (Tarımsal Gelir-Gider Hesabı İçin)
2-Tapu Fotokopisi
3-Kira Sözleşmesi
4-ÇKS Belgesi
5-Döner Sermaye Makbuzu
5 iş günü
44
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri
1-ÇKS’ ye kayıtlı olmak 
2-Başvuru dilekçesi
4 ay
45
Tohumluk İthalat
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi 
2-Kontrol Belgesi 
3-Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti. (3 (üç) nüsha) ve tercümesi.
4-Taahhütname- 1 (deneme ithalatı)
5-Taahhütname–2 İthal edilecek çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır. İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma faturada da belirtebilir.
6- Taahhütname–3 (deneme ithalatı) 
7-Tohumluk Sertifikası
10 Gün
46
Meyve/Asma Fidanı ve Üretim Materyali ile Sebze Ve Çilek Fideleri İthalatı
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Müracaat Dilekçesi 
2-Kontrol Belgesi ( (3 nüsha)
3-Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 nüsha) ve tercümesi. 
4-Taahhütname I (Çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır)
5-Taahhütname II (Bahçe tesisi amacıyla düzenlenecek ithalat ön izinlerinde ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan istenecektir.)
6-Islahçı Materyali Beyanı, 
7-Bitki Yetiştirme Ruhsatı, 
8-Fidan Üretici Belgesi 
9-Orijin (kaynak) Sertifikası, 
10-Ön temel sertifika veya ihracatçı ülkedeki yetkili sertifikasyon kuruluşundan          temin edilen kademesini gösterir belge, 
11-Resmi veya yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlardan alınan fidan sertifikası 
12-Kapasite Raporu (Sebze fidesi ve çoğaltım materyali ithalatında),
13-Tapu kaydı veya en az 10 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi, sebze ve çilek fidesi için tapu kaydı veya en az 3 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi (Ticari amaçlı ithalatlar hariç)
14-Çeşit Özellik Belgesi
15-Deneme İthalatında, denemeyi yapacak araştırıcı kuruluştan alınan deneme yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair bir belge.
15 Gün
47
Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyalleri  ile Kesme Çiçek İthalatı
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Müracaat dilekçesi 
2-Kontrol Belgesi (3 nüsha)
3-Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti. (3 nüsha) ve tercümesi.   
4-Taahhütname : İthal edilecek çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır. İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma faturada da belirtebilir.
5-Spesifikasyon Belgesi (Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz.)
6-Türkçe Etiket Örneği Taahhütnamesi (Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz.)
8 Gün
48
Tohumluk, Meyve/Asma Fidanı ve Üretim
Materyali ile Sebze Ve Çilek Fideleri, Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyalleri  ile Kesme Çiçek İhracatı
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi 
2-Tohumluk İhracat Formu (2 nüsha)
3- İhraç edilecek tohum daha önce yurtdışından ithal edilmiş ise ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş belgesi
4-Tohumluk üretim amacıyla İthal edilerek, yurt dışına ihraç edilecek ebeveyn tohumluklarda, ithalat ön izni alınması aşamasında ibraz edilen sertifikanın ihracat sırasında da sunulması zorunludur. 
5-İstenmesi halinde tohumluk sertifikası ibraz edilecektir.
5 Gün
49
Tohum Yetiştirici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt belgesi
3. Döner Sermaye Dekontu
15 Gün
50
Tohum Üretici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni, Ziraat Teknikeri(Bitkisel üretim veya tohumluk yetiştirme konusunda ders alan) olmak veya çalıştırdığı beyan edilen Ziraat Mühendisi aslı veya İl Müdürlüğüne onaylı diploma örneği)
3. Peyzaj  amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde; kendinin veya çalışanın Ziraat Müh. veya Peyzaj mimarı diploma aslı veya onaylı örneği
4. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
5. Tohum ürettiği bitki gurubuna ait gerekli bina veya depoya ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
6. Teknik donanım listesi
7. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı
8. Döner sermaye dekontu
15 Gün
51
Fidan Üretici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1.Başvuru dilekçesi
2.Başvuru sahibi Ziraat Müh, Ziraat Teknisyeni veya Tekniker ise bitkisel üretim yada tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen) diplomanın aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise  çalıştırıldığı beyan edilen Ziraat Mühendisine ait diplomanın aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
 3.İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
 4.Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı
 5. Döner sermaye dekontu
15 Gün
52
Fide Üretici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni, Ziraat Teknikeri(Bitkisel üretim veya tohumluk yetiştirme konusunda ders alan) olmak veya çalıştırdığı beyan edilen Ziraat Mühendisi aslı veya İl Müdürlüğüne onaylı diploma örneği)
3. Fide Ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin tapusu veya kira sözleşmesinin  aslı veya  İl Müdürlüğünce onaylı örneği
4. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
5. Donanımlara ait liste
6. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı
7. Döner Sermaye Dekontu
15 Gün
53
Süs Bitkisi  Üretici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni veya bitkisel üretim veya tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği; değilse çalıştırıldığı beyan edilen Ziraat Mühendisine ait diplomanın aslı veya İl Müdürlüğüne onaylı diploma örneği)
3. İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu
4. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
5. Döner sermaye dekontu
15 Gün
54
Tohum İşleyici Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik rapor
3. Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipmanlar listesi
4. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
5. Döner sermaye dekontu
15 Gün
55
Tohumluk Bayi Belgesi Düzenlenmesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Başvuru dilekçesi
2. Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni, Ziraat Teknikeri(Bitkisel üretim veya tohumluk yetiştirme konusunda ders alan) olmak veya çalıştırdığı beyan edilen Ziraat Mühendisi (aslı veya İl Müdürlüğüne onaylı diploma örneği)
3. Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi
4. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği
5. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı
6. Döner sermaye dekontu
15 Gün
56
Tohumluk Sertifikasyonu
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1.Başvuru dilekçesi 
 2.Tohumluk beyannamesi (3 nüsha) 
 3.Arazinin krokisi
 4.Bitki çeşit özellik belgesi
 5.Tohumluk sertifikası (Aslı veya onaylı sureti)
 6.Tohum yetiştirici belgesi
Açıklama : Beyannameler onaylandıktan sonra tarla kontrol ücreti hesaplanır, başvuru sahibine bir üst yazı ile beyannamelerle bildirilir. Tarla kontrolünden önce ücret yatar
Her Bitki Çeşidine Göre Değişen Bir Üretim Sezonu
57
Meyve ve Asma Fidanı ve Üretim Materyali sertifikasyonu
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1.Başvuru dilekçesi
2.Beyanname  (1 ve 2 nolu damızlık üniteleri için 5; 3 nolu için 3 suret)
3.Bitki Yetiştirme Ruhsatı
4.Fidan Üretici Belgesi ve Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi Fotokopisi
5.Damızlık Ünitesi Krokisi 
6.Damızlık Çeşit Tespit Raporu
7.Sertifika+etiket  miktarını gösteren belge+ fatura
8.1 ve 2 nolu damızlık üniteleri için bakanlık tarafından verilen yetki belgesi
9. Üretim Materyali Kapasite Raporu
Bir Üretim Sezonu
58
Özel Üretim Alanın Belirlenmesi
(İşlem İl Müdürlüğünce Yapılacaktır.)
1. Müracaat Dosyası( kroki, harita, üretim planı, ön bitkilere ait bilgiler ve arazi kullanım hakkına ilişkin belgelere ilaveten, sözleşme imzaladıkları tohumluk yetiştiricilerinin isim ve adresleri ile tohumluk üretim parsellerinin mevki, yeri varsa diğer bilgilerinin belirtilmiş olduğu bir liste)
30 Gün
 
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDRLÜĞÜ
GIDA VE YEM KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
 
1
Gıda Üretim İşletmeleri, Kayıt Usul ve Esasları (İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
 
Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi Ve Belgeler
1-       Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2-       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3-       Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4-       Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5-        Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
6-       İstihdamı zorunlu Personel için Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.
7-       5179 sayılı Kanuna göre  tanzim edilmiş olan Gıda Sicili ve Çalışma İzni ve Üretim sertifikalarının iadesi.
8-       Kayıt Bedeli Dekontu(Dönersermaye İşletmesinden)
 
15-90 GÜN
 
2
Gıda ile Temas eden Madde ve Malzeme Üreten
İşletmelerin Kayıt işlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İşletmeler İçin
Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi Ve Belgeler
1- Dilekçe ve Beyanname. (Ek-2)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı     sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti.
5- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste.
6- 5179 sayılı Kanuna göre tanzim edilmiş olan Gıda Sicili ve Çalışma İzni ve Üretim sertifikalarının iadesi.
7-Kayıt Bedeli Dekontu(Döner sermaye İşletmesinden)
 
15-90 GÜN
 
3
Perakende İşletmeler İle Taşıma Ve Depolama Konusunda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Kayıt İşlemleri
 
Perakende İşletmeler İle Taşıma ve Depolama Konusunda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi Ve Belgeler
1-Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti
3-Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)
4-Kayıt Bedeli Dekontu(Döner sermaye İşletmesinden)
 
15-90gün
 
4
Onaya Tabi Gıda İşletmelerinin Onay Usul ve Esasları
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
 
 
Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi Ve Belgeler
 1. Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
 3. Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
 4. Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
 5. Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.
 6. Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.
 7. İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.
 8. İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
 9.     5179 sayılı Kanuna göre  tanzim edilmiş olan Gıda Sicili ve      Çalışma İzni ve Üretim sertifikalarının iadesi
 10. Kayıt Bedeli Dekontu (Dönersermaye İşletmesinden)
15-180 gün
 
5
ALO 174 şikâyetlerinin değerlendirilmesi
 
Başvurular Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezine yapılır. (Başvuruda şikâyet edenin kimlik bilgileri, şikâyet ettiği yerin adı açık adresi, şikâyet konusu ve ürünle ilgili bilgiler alınır.)
 
15 gün
 
6
Dilekçe ile gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi
 
Dilekçe(Ad-soyadı, imza ve adres bulunacak)
30 gün
 
7
Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası
Düzenlenmesi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
 
Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası İçin Gerekli Belgeler
1- Sağlık sertifikası ihracat beyannamesi (ek1)
2- Ekli liste (ilgili talimat ek-2)
3-
Etiket taahhütnamesi  (ek-4)
4- Alıcı ülke/ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilen ürünlerin yurtiçinde satışa sunulmayacağına dair Taahhütname ( ek-5)
5- Bitkisel gıda ve yem ihracat ön bildirim formu Ek-6
7-Yetki belgesi İmza Sirküleri
8-Sertifika Ücreti Dekontu Döner Sermaye İşletmesinden
 
7gün
 
8
Kayda Tabii Yem Satış Yerleri Kayıt Belgesi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
Gerekli Belgeler
1-Dilekçe
2-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı veya Kira Kontratı veya Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Ruhsatı
3- Yem Hijyeni Yönetmeliği (Yem işletmesi için kayıt /onay başvuru formu -Ek-4)
4-Daha önceden alınmış Yem Bayii Ruhsatının iadesi.
5-Belge Ücreti Dekontu (100 TL) Döner Sermaye İşletmesinden
 
 
 
15-90 gün
 
 
 
9
 
 
 
TAPDK Tütün Mamülü Satış Belgesi
Gerekli Belgeler:
1-İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi
2-Adli Sicil Kaydı (Son 6 aylık)
3-Nüfus Cüzdanı Aslı
4-Başvuru Fomu (www.tapdk.gov.tr )
5-Sertifika ücreti dekontu(başvuru sonrası Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilatlar bölümünden)
 
15-90 gün
 
 
 
10
 
 
TAPDK Alkollü İçki Satış Belgesi
Gerekli Belgeler:
1-İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi
2-Adli Sicil Kaydı (Son 6 aylık)
3-Nüfus Cüzdanı Aslı
4-Başvuru Fomu (www.tapdk.gov.tr )
5-Sertifika ücreti dekontu(başvuru sonrası Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilatlar bölümünden)
6-Belediye Başkanlığından Mesafe Uygunluk Belgesi
 
15-90 gün
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI
Dilekçe ile gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi
Dilekçe(Ad-soyad, imza ve adres bulunacak)
30 gün
İhracat Sertifikası (İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı     
3-Gıda Sicil Belgesi       
4-Üretim İzni Belgesi 
5-Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesi (Ek1)                  
6-Ekli Liste  (ilgili talimat EK-2) 
7-Taahhütname (Ek-3)
8-Yetki belgesi
5 gün
Amatör Balıkçı Belgesi
1-Dilekçe
2-Kimlik Fotokopisi
3-Fotoğraf
1 gün
Gerçek kişiler için Su ürünleri Ruhsat Tezkeresi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Kimlik Fotokopisi
3-Fotoğraf
15 gün
Su ürünleri menşei belgesi
Dilekçe (İstihsal Yeri, İstihsal Tarihi, İstihsal Vasıtaları olacak)
1 gün
Su ürünleri ihracat sağlık sertifikası
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Proforma Fatura, Çıkış faturası
3-Menşei belgesi
4-Gümrük giriş beyannamesi
5-Laboratuar Analiz sonucu
6-Veteriner Hekim Talep Dilekçesi
3 gün
Menşei belgesi düzenlenmiş su ürünlerinin dağıtım / satış belgesi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
Dilekçe (Avlayan geminin adı, Ruhsat Tezkeresi no, dağıtımı ve satışı yapılacak yerlerin adresleri bulunacak
1 gün
Amatör Balıkçılık Turizm İzni
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-Ticaret Belgesi (şirketler için)
4-Vergi dairesi ve vergi no
5-Ticaret Sicil No
6-TC Kimlik No
15 gün
Su Ürünleri Çalışma İzni
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Tesis Bilgi Formu
3-Ticaret Sicil Gazetesi
4-İmza Sirküleri
5- Gayri Sıhhi Müesseseler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(Noter onaylı olacak)
6-Kapasite Raporu
7-Sorumlu Yönetici Belgeleri
8-Tesis Yerleşim Planı
9-Tesis Su Kullanım Planı ve Analiz Raporları
10-Tesis İş Akım Şeması
11-Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Belgesi
12-Sağlık Raporları
13-Deşarj veye Atık Su Bağlantı İzin Belgesi
15 gün
Tekne Ruhsat Tezkeresi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Belediyelerce verilen ruhsat
3-Nüfus Cüzdanı Örneği
4-İkametgâh Belgesi
15 gün
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy kütüğüne Kaydı
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1.Başvuru dilekçesi
2.At sahibinin kimlik fotokopisi
3.Kısrağın tohumlama belgesi
4.Atın 4 adet fotoğrafı
5.Muayene ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
İthal atlar için yukarıdaki belgelere ek olarak
6.Orijinal ithal sertifikası
7.Gümrük giriş beyannamesi
8.Suni tohumlamadan doğan safkan Arap atları için suni tohumlama belgesi
 
Safkan Arap ve İngiliz atlarının don değişikliği / don ve eşkâl düzeltme işlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Atın pedigrisi
3-Atın 4 adet fotoğrafı
4-Gerektiğinde kan muayene ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
5-At sahibinin kimlik fotokopisi
6-Eşkâl Muayene Raporu
7-İl Komisyon Raporu.
-Ceza gerekmiyorsa 1 ay
-Cezanın yatırıldığından itibaren 1 ay
Safkan Arap ve İngiliz atlarının sahip değişikliği işlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Alan ve satan kişilerin kimlik fotokopileri
3-Veraset için: Veraset İlamı ve tüm murislere ait vekâletname
4-Atın pedigrisi
5-İşlemin il müdürlüğü aşamasında anında kişilerin şahsen (veya noterden verilmiş vekâletnameyle vekillerinin) hazır bulunması
6-Satış formu
1 ay
Kayıptan dolayı Arap ve İngiliz atlarına pedigri verilmesi işlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-At sahibinin kimlik fotokopisi
3-Atın 4 adet fotoğrafı
4-Varsa yıpranmış pedigri
5-Gerektiğinde kan muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuz
6-Eşkâl Muayene Raporu
7-İl Komisyon Kararı.
Kan muayenesi varsa 2 ay
- Kan Muayenesi yoksa 1 ay
Safkan Arap ve İngiliz atlarına damızlık belgesi verilmesi işlemlerini
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Pedigri
3-1 adet fotoğraf
4-Kan muayenesinin yapılabilmesi için gerekli ücretin yatırıldığına dair banka dekontu
5-Safkan Arap Kısrak Damızlık Belgesi
6-Safkan İngiliz Kısrak Damızlık Belgesi
7-Safkan Arap Aygır Damızlık Belgesi
8-Safkan İngiliz Aygır Damızlık Belgesi
EVA testi sonucu (-) ise 2 ay
- EVA testi sonucu (+) ise 1 ay
Safkan Arap ve İngiliz atlarının ölüm bildirim işlemlerini
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
   2-Atın pedigrisi
1 Gün
Hayvan ve hayvan maddeleri sevklerine mahsus yurtiçi veteriner Sağlık raporu alma işlemleri
1-Menşe şahadetnamesi
2-Sığırlarda pasaport
3-Çift tırnaklılarda şap aşısı
4-Tek tırnaklılarda kimlik belgesi
5-Dezenfeksiyon belgesi
6-Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi
7-Kedi ve köpek için aşı karnesi
8-Hayvan Maddeleri ve kanatlı için Sorumlu Veteriner Hekim Raporu
1 Gün
Büyükbaş Hayvanların kayıt altına alınması işlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Kesilen hayvanlar için mezbaha veteriner hekimince gönderilen belge.
3-Buzağı doğum bildirim formu
1 Gün
Hayvancılık işletmelerini kayıt altına alma
1-Başvuru dilekçesi
1 Gün
Arı işletmelerine tescil belgesi verilmesi işlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Müracaat Formu
3-İkametgah Belgesi
4-Nüfus cüzdan örneği
5-Beyanname
6-Kira Sözleşmesi
7-Şirketler için Ticaret Sicil gazetesi
8-Şirketler için Sorumlu Yönetici imza sirküleri
9-Birlik Üyelik Belgesi
10-İşletme Tescili Müracaat Formu
1 Gün
Küçükbaş Hayvanların kayıt altına alınması işlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Müracaat Formu
3-İşletmede Zorunlu veya Zati İhtiyaç için Kesim/Ölüm Bildirim Formu
4-Kesilen hayvanlar için mezbaha veteriner hekimince gönderilen belge.
5-Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması İçin Müracaat Formu
6-İşletmede Zorunlu veya Zati İhtiyaç İçin  Kesim/Ölüm Bildirim Formu
1 Gün
Mezbaha ve Kesim yerlerinin kayıt altına alınması işlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2- İşletme tanımlanması ve tescili ve şifre talebi Müracaat Formu
3-Çalışma izin belgesi fotokopisi
4-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
5-Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi fotokopisi
6-İmza Sirküsü (Şirket Yöneticisi ve Sorumlu Veteriner Hekim
1 Gün
Ev ve Süs hayvanı Satış Eğitim ve Barınma yeri kuruluş izni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-İş yerinin yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış Mimar veya Mühendis Onaylı Kroki
3-İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı proje
4-Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi
3 Gün
Ev ve süs hayvanı satış yeri ruhsatı için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Kuruluş Ön İzin Belgesi (Almışsa)
3-Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası
4-Sorumlu veteriner hekimle noter onaylı iş sözleşmesi
5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge
6-Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi (Kuruluş Belgesi Almışsa istenmeyecek)
7-İş yerinin yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış Mimar veya Mühendis Onaylı Kroki (Kuruluş İzni almışsa istenmeyecek)
8-İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı proje (Kuruluş İzni almışsa istenmeyecek)
5 Gün
Hayvan Eğitim ve Barınak Yeri Ruhsatı için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Kuruluş Ön İzin Belgesi (Almışsa)
3-Hayvan Eğitim Sertifikası
4-Sorumlu veteriner hekimle noter onaylı iş sözleşmesi
5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge
6-Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi (Kuruluş Belgesi Almışsa istenmeyecek)
7-İş yerinin yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış Mimar veya Mühendis Onaylı Kroki (Kuruluş İzni almışsa istenmeyecek)
8-İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı proje (Kuruluş İzni almışsa istenmeyecek)
3 Gün
Muayenehane ruhsatı için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti
3-Varsa ihtisası gösterir belgenin noter onaylı sureti
4-Nüfus cüzdan sureti
5-İkametgah belgesi
6-3 adet fotoğraf
7-Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği,
8-Veteriner hekimler odasından yeni tarihli oda kayıt ve mesleklerini icra etmelerinde sakıncası olmadığına dair belge.
5 Gün
Poliklinik Ruhsatı İçin
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru dilekçesi
2-Şirketin kuruluş ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da noter onaylı sureti ya da noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi
3-Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin sorumlu yönetici olarak çalışacağına dair noter onaylı sözleşme
4-Her bir veteriner hekim için;
5-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti
6-Varsa ihtisası gösterir belgenin noter onaylı sureti
7-Nüfus cüzdan sureti
8-İkametgah belgesi
9-3 adet fotoğraf
10-Veteriner hekimler odasından yeni tarihli oda kayıt ve mesleklerini icra etmelerinde sakıncası olmadığına dair belge,
11-Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin oda düzeyinde tüm mekanlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan örneği.
5 Gün
Hayvan Hastanesi Kuruluş izni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-1/500 veya 1/1000 ölçekli yerleşim yeri ve çevresini gösterir vaziyet planı
4-Hastaneye ait tüm bölgeleri içeren bir adet proje
5-Belediyeden su kullanım belgesi
6-Tapu veya Kira belgesi
5 Gün
Hayvan Hastanesi Ruhsatı için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle yapılmış noter onaylı sözleşme
2-İtfaiye Müdürlüğünden yangın yeterlik belgesi
3-Tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına ait belge
5 Gün
İlaç Satma Ve Bulundurma İçin
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Muayenehane veya Poliklinik ruhsat fotokopisi
3-Poliklinikse sorumlu yönetici belgesi fotokopisi
4-2 adet fotoğraf   
5 Gün
Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş Ön İzni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Firma Yetkililerinin İmza Sirküleri
3-Yönetmeliğe Uygun Doldurulmuş Beyanname
4-Arazinin Plan Krokisi Ve Çapı,
5-İşletmenin Kurulacağı Arazinin Aidiyetini Gösteren Belge
6-İşletme Arazisi İçin Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına  Uygunluğu Hususunda Alınan Görüş Yazısı.
7-Çed Kararı Yazısı
8-Kurulacak İşletme Arazisi İçin:
 
Mücavir Alan İçinde İse;
•Yerel Belediye,
•Sağlık Bakanlığı
•Çevre Ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatlarından Görüş Yazısı
 
Mücavir Alan Dışında İçinde İse;
• İl Özel İdare Müdürlüğü,
•Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı,
•Çevre Ve Orman Bakanlığı,
•Kültür Ve Turizm Bakanlığı,
• Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mahalli Teşkilatları İle İlgili Yerel Kurumlardan, Görüş Yazısı.
•Çed Olumlu Veya Çed Gerekli Değildir Kararı
22 Gün
Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş İzni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Yapı Ruhsatı
3-Vaziyet Planı, (İlgili İmar Kuruluşunca Onaylanmış 1/500 veya 1/1000 Ölçekli)
4-Mimari Proje (1/50 Veya 1/100 Ölçekli, Detaylı Olarak Hazırlanmış ve Onaylanmış)
5-İmar Planı (İlgili Yönetmeliğe Uygun Olarak Hazırlanmış ve Onaylanmış)
6-İş Akış Şeması
7-Termin Planı ve Bu Konudaki Açıklama Raporu
22 Gün
Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Çalışma İzni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Yapı Kullanma İzni,
3-Çed Olumlu Belgesi Veya Raporu (Çed Raporu Düzenlenmesi Gereken Tesisler İçin)
4-Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner Hekime Ait Meslek Odalarından Alınmış Üyelik Belgesi,
5-Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner Hekimin  İşletme İle Yapmış Oldukları Sözleşme,
6-Teknik Personel ile Yapılan Sözleşme Listesi,
7-Ticaret Sicil Gazetesi veya  İlgili Meslek  Odasından Alınmış Üyelik Belgesi.
8-Personel Listesi
9-İtfaiye Rapor
22 Gün
Deney Hayvanlarının Üretim ve Barınma Yerlerinin Kuruluş izni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Yönetmeliğin Ek-1 ine uygun olarak tesis sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,
3-Tesisin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri içeren ve ilgili imar kuruluşunun uygun görüşü alınarak hazırlanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli üç adet vaziyet planı
4-Tesisin tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış üç adet proje.
2 Gün
Deney Hayvanlarının Üretim ve Barınma Yerlerinin Çalışma izni için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Tesisin sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim ile laboratuarda çalışacak olan veteriner hekimlerin ve tıp doktorlarının bağlı bulundukları meslek odalarından almış oldukları çalışma izin belgesine istinaden noterden yapılan sözleşme
2-Tesiste kullanılacak aletlerin teknik özellik ve kapasiteleri ve kullanılacak olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyallerin listesi,
3-Tesiste çalışacak uzmanların sayısı ve uzmanlık alanlarını gösterir belge
4-Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge.
5 Gün
Aşı ve Biyolojik Madde Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması için
, (İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Beyanname (Bir örneği Tebliğ’in Ek-1’inde yer almaktadır.)
3-Üretim ve/veya ithalat izni olduğunu belirtir belgeler
4-Genel dağıtıcı veya bayi olduğunu belirtir belge veya sözleşme (Sorumluluk alanına giren iller belirtilecektir.)
5-Sorumlu Veteriner Hekim ve eğitilmiş yardımcı personel istihdamını belirtir belge.
6-Depo uygunluk belgesi
 
 
 
 
 
 
5 Gün
Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması için
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Tebliğin 1 No' lu ekine uygun olarak hayvan pazarı sahibi tarafından doldurulmuş beyanname
3-Hayvan pazarının yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde hayvan pazarının pazar sahası tesisleri, sosyal tesisler, idari tesisler, otopark vesairenin gösterildiği tesisin kurulacağı belediyenin uygun görüşü alınarak hazırlanmış ve ilgili İmar Müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan
4-Hayvan pazarına ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış proje
5-Hayvan pazarının hudutları içinde bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi, suyun kapasite ve kullanımına yönelik açıklama raporu, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi
6-Kanalizasyon bulunmayan yerlerde fosseptik projesi, pazar sosyal ve idari tesisleri, pazar yerinin temizlik suları ile yağmur sularının izolesi ile ilgili proje ve açıklama raporu
5 Gün
Hastalık çıkış ve sönüş işlemleri
1-Başvuru dilekçesi
24 saatte Müdahale (Hastalığın özel-ligine ve seyrine göre sönüş işlemleri yapılır)
Hayvan hastalıkları ile mücadelede koruyucu aşılamalar ile hastalıkların eradike edilme işlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2 Gün
Hayvan ve Hayvan Maddeleri İhracat İşlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Ürün Fatura Örneği
3-İhracat Sağlık Beyannamesi Belgeleri (Ürüne Göre Değişir)
4-Gümrük Çıkış Beyannamesi Örneği
5-Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri
6-Taahhütname
7-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
2 Gün
Hayvan ve Hayvan Maddeleri İthalat İşlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2-Ürünün Fatura Örneği
3-Uluslar arası Sağlık Sertifikası
4-Gümrük Giriş Beyannamesi Örneği
5-Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri,
6-Taahhütname 
7-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
2 Gün
Anaç-Sığır Desteklemesi
1-Dilekçe
2-Merkez Birliği Yetki Belgesi
5 gün
Anaç Manda Desteklemesi
1-Dilekçe
3-Türkvet İşletme Tescil Belgesi
5 gün
Buzağı Desteklemesi
1-Dilekçe
5 gün
Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi
1-Birlik Aracılığıyla Dilekçe
2-Merkez Birliği Yetki Belgesi
5 gün
Hayvan Genetik  Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemeleri
1-Dilekçe
5 gün
Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi
Üretici örgüt başvurularda;
1-Başvuru Dilekçesi
2-İcmal Hazırlama Yetki Belgesi
3-Örgütün hazırlamış olduğu çiğ süt destekleme icmali
4-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları
5-Üye listesi
5 gün
Süt Toplama Tankı
1-Başvuru Dilekçesi
1 ay
Suni Tohumlama İzni
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Serbest Veteriner Hekimler için:
1.1.Suni tohumlama kurs sertifikası fotokopisi
1.2.Muayehane veya Poliklinik açma ruhsat fotokopisi
2-Özel Hayvan Hastaneleri için:
2.1.Özel  hayvan hastanesi ruhsatının fotokopisi
2.2.Hastane adına suni tohumlama yapacak Veteriner Hekimin meslek odasına üye olduğuna dair belge ve suni tohumlama sertifikasının fotokopisi
3-.Suni tohumlama yapmak üzere kurulmuş olan şirketler için;
3.1. Şirketin faaliyetleri ile ilgili Ticari Sicil Gazetesi
3.2. Şirket adına suni tohumlama yapacak Veteriner Hekime ait meslek odasına üye olduğuna dair belge ve suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi.
4-Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri için;
4.1. Veteriner Hekimin çalıştığı yerdeki meslek odasına üye  olduğuna dair belgenin fotokopisi.
4.2. Suni tohumlama kurs sertifikasının  fotokopisi.
5- Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arılar ve ipek böceklerine suni tohumlama yapacak kişiler  için:
5.1. Diploma Fotokopisi
5.2.  Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi
15 gün
Suni Tohumlama Kursu
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
 
Mahkeme ve İcra Yazışmaları
1- Resmi Mahkeme Yazısı
7 gün
Bilgi Edinme
1- Dilekçe
15 gün
             
 
 
 
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÜRÜNLERİ  KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması ÖN İZİN İÇİN
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
İlk Müracaat;1-Başvuru Dilekçesi
2- Tesis yeri ile ilgili 1/25 000 ölçekli harita(tesisin kurulması planlanan yerin işaretli olduğu)
Daha Sonra Tamamlanması gereken evraklar;1- Su Analiz Raporu
2- Mülkiyet Belgesi(Tesis kurulacak yer kiralık ise Kira Sözleşmesi) Örneği
3-Diğer Kurumlardan Ön İzin Belgeleri
4- Debi Raporu(DSİ)
36 gün
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması PROJE İÇİN
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2- Kapasiteye uygun Proje Fizibilite Raporu ve Çizimleri(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatlarıyla)
3-Tesis Yapımı ile İlgili Proforma Faturalar
4- İlgili Kuruluşlardan İzin Belgeleri
5-Tüzel kişiler (Şirket, Kooperatif, vb.) için Ticaret Sicil Gazetesi
6- ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge (kapasiteye göre)
7- Noter Onaylı Teknik Şartname Proje için istenen tüm bilgi, belge ve çizimlerin yer aldığı CD
36 gün
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması Yetiştiricilik Belgesinin Düzenlenmesi İçin
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
(Proje ile ilgili yatırımlar tamamlanıp üretime geçtikten itibaren 1 ay içerisinde)
1-Dilekçe
2-Mülkiyet Belgesi
3-Su Kiralama Belgesi
4-Kapasitesine veya üretim modeline göre Teknik Personel İstihdam Formu veya Formları
36 gün
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması DENEME ÜRETİMİ İÇİN
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Yapılacak deneme üretimi ile ilgili, amaç, gerekçe, materyal, metot ve süreyi de ihtiva eden detaylı bir rapor     Bakanlıkça Ön İzin Verilmesi Halinde;
1-Dilekçe
2-Deneme Projesi Hazırlattırılması(Proje İçin istenen belgelerle aynı belgeler istenir)
15 Gün
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması PROJE DEVRİ İÇİN
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi
3- Şirket İse Yetki Belgesi ve imza Sirküsü(Noter Tasdikli)
4- Noter Onaylı Teknik Şartname
 
35 Gün
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulması
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Teknik Personel İstihdamı
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Teknik Sorumlu Müdür Atama ve Teknik Personel İstihdam Formu(Üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak istihdam adedi belirlenen 4 yıllık Su Ürünleri Konusunda Eğitim veren Fakülte Mezunu yada su ürünleri konusunda 5 yıldan uzun süredir kamuda çalışıp emekli olan ve bunu belgeleyen fakülte mezunlarından olmalıdır. Kuluçkahanelerde üretim kapasitesine bakılmaksızın teknik sorumlu müdür istihdam edilir)
5 Gün
Su Ürünleri Desteklemesi
YAVRU BALIK İÇİN
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Satın Alınmış İse fatura/Müstahsil Makbuzu
3- Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi (Aslı gibidir onaylı-İl veya İlçe Müdürlüğünce)
4- Şirket İse Yetki Belgesi ve imza Sirküsü(Noter Tasdikli)
5- Kendi Üretimi İse Tespit Formu
 
15 gün
Su Ürünleri Desteklemesi 
 PORSİYONLUK BALIK İÇİN
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-ÇKS Belgesi
3-Yetiştiricilik Belgesi (Aslı)
4-Satış faturası veya müstahsil makbuzunun aslı
5-Şirket ise yetki belgesi ve imza Sirküsü
15 gün
Su Ürünleri Avlak Sahası Kiralama Talebi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Başvuru Dilekçesi
2- Stok Tespiti (DSİ VEYA İL MÜDÜRLÜĞÜNCE)
3- Şirket İse Yetki Belgesi ve imza Sirküsü(Noter Tasdikli)
4- Noter Onaylı Teknik Şartname
15 gün(Yerinde yapılan tespit ve Bakanlık uygunluk yazısı(ilk defa üretime açılıyorsa) ile diğer kurum görüş süreleri hariç)
Balıklandırma Çalışması
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe
2-İlçelerden Gelen talepler
3- Bakanlık yazısı
60 gün
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Başvurusu (İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Başvuru dilekçesi
2-Üretici Örgütleri/ Ziraat Odaları İÇİN Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK 1)
3-Dernekler/ Vakıflar için Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK 4)
4-Tarımsal danışmanlık şirketleri için Yetki Belgesi başvuru Formu (Ek 5)
5-Serbest tarım Danışmanlığı Başvuru Formu (EK 7)
6-Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi(Aşağıdakilerden biri veya birkaçı istenir)
   6- 1.Tarımsal Danışmanlık Şirketleri ile Üretici örgütleri/Ziraat Odaları arasında (EK 2)
   6-2.Serbest Tarım danışmanları ile Üretici Örgütleri/Ziraat odaları arasında (EK 3)
   6-3. Tarımsal danışmanlık Şirketleri ile Çiftçiler arasında(EK 6)
   6-4.Serbest tarım Danışmanları ile Çiftçiler arasında (EK 8)
7- Tarımsal Danışmanlık Hizmeti verecek kuruluşların hazırlayacağı İşletme Envanter Formu (EK 9)
1 Ay
2
Geçici Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Başvurusu
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
 
1- Dilekçe
2- Taahhütname
3- TYD Yetki Belgesi
4- Oda üyelik belgesi
5- Onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Onaylı Lisans Diploması fotokopisi
7- 2 adet fotoğraf
Yetki Belgeleri Bakanlıktan talep edildiğinden hizmet süresi 1-2 ay arasındadır
3
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Sınavına Müracaat İçin İstenen Belgeler
Bakanlığın web sayfasında yayınlanan sınav müracaatı için;
1-       Matbu başvuru ve kişi bilgi formları (Ek-1 a ve b, Ek 2-a ve b)
2-       Nüfus cüzdan sureti
3-       Öğrenim durumunu gösterir belge, (Lisans diploması–gerekirse ayrıca
transkript)
4-       Mezun olduğu bölüm dışında, sertifika almak isteyenler için bu durumu gösterir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce alınan onaylı belge,
5-       4 adet vesikalık fotoğraf , (ayrıca 1 adet dijital fotoğraf)
6-       Sınav giriş ücreti ödeme banka dekontu
7-       Uzmanlık sertifikası için en üst amir onaylı en az 3 yıllık çalışma belgesi
1 Saat
4
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası vizesi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
1- Sertifikanın 3 yılı tamamlamış olması
2- Vize için bu üç yıl içerisinden en az 2 adet zirai konularda kurs bitirme
Sertifikası fotokopileri
1 gün ile 5 gün arası
5
Ç.M.K. Başvurusu
1-Dilekçe,                                                                                                                                                                                   2-Gelir ve gider bütçesi,
3-Koruma Listesi,
4- Çiftçi Malları Koruma Meclis Kararı,
5-İlan tutanağı,
6-Koruma tarifesi,
7-Askı tutanağı,
8-Bekçi kadrosu,
9-Yasak saha krokisi ve kararı
15 GÜN
6
Tabii Afet
1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar
7 Gün
7
ÇMK Zarar Tespiti
1-Dilekçe
10 Gün
8
Koruma Bütçe Onaylanması
1-Dilekçe
10 Gün
9
Çiftçi Kursları
1-Dilekçe
15 Gün
10
İlçe Genelinde Yetiştiriciliği Yapılan Tarımsal Ürünlerin İstatistik Bilgilerinin Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
2 -Kamu kurumlarından resmi yazı.
5 Gün
 
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kurulması (İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1- Dilekçe,
2- 7 Kurucu üyeye ait kimlik fotokopisi,
3- 7 Kurucu üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı.
4- Çiftçi Kayıt Belgesi,
5- Su Ürünleri Kooperatifi kuruluşu için Su Ürünleri Avlanma Ruhsat Teskeresi.
20 Gün
2
Kooperatif Projesi Etüdü Yapılması
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1- Dilekçe,
2- Genel kurul kararı,
3- Yönetim Kurulu kararı,
4- Ortaklar listesi,
5- Tapu,
6- Bilânço - Ara Mizan,
7- Etüt Raporu ve ekleri,
8- Kooperatifin ve ortakların ÇKS kaydı,
9- Kooperatifin üst birliğe üyelik belgesi.
20 Gün
3
Konu Verilmiş Olan Kooperatif Projelerinin Bakanlığımız Yatırım Programına Teklifi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1- Dilekçe,
2- Genel Kurul Kararı,
3- Yönetim Kurulu Kararı,
4- İl Müdürlüğünce Hazırlanan Teklif Formu.
1 Gün
4
Programa Alınan Kooperatif Projelerinin Uygulanması
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1-Kredi Borçlanma Sözleşmelerinin imzalattırılması,
2- Ortakların ahırlarının yapılması,
3- İşletme binasının yapılması,
4- Makine ve ekipmanların alınması,
5- Canlı demirbaşların alınması.
1 Yıl
5
Proje Uygulamış Olan Kooperatiflerin İşletme Kredisi Teklifi
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
1- Dilekçe,
2- Genel Kurul Kararı,
3- Yönetim Kurulu Kararı,
4- İl Müdürlüğünce hazırlanan Teklif Formu.
1 Gün
6
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamındaki Başvurular
1-İlgili Tebliğlerde belirtilecek olan belgeler ile hazırlanacak başvuru dosyası
Tebliğde Belirtilir.
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME KAMU HİZMET STANDARTLARI
Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
1
 
Tarım Dışı amaçlı tarım arazisi talepleri
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Mülkiyet Durumunu Gösterir onaylı belge
3-1/10.000 ölçekli Kadastral Harita
4-Üzerinde arazinin koordinatları bulunan 1/25000 ölçekli topoğrafik harita
5-Tesise ait vaziyet planı veya projesi
6-Tarımsal Etüt ücreti
 
12 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç
 
Kurul Kararını gerektiren talepler ile resmi araç sağlanmasındaki gecikmeleri hariç (Tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
Müracaat
 Şekli
Belediye mücavir alanında ise ilgili belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda il özel idaresine veya planlama yetkisine sahip diğer kuruluşlara başvurulur.
2
 
Tarımsal amaçlı tarım arazisi talepleri
 
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Mülkiyet Durumunu Gösterir onaylı belge
3-1/10.000 ölçekli Kadastral Harita
4-Üzerinde arazinin koordinatları bulunan 1/25000 ölçekli topoğrafik harita
5-Tesise ait vaziyet planı veya projesi
6-Çiftçi Belgesi(Güncel Tarihli)
7-Noter Taahhütnamesi
 
12 iş günü (tespit edilen eksikliklerin tamamlaması için verilen süreler ve Kurul kararını gerektiren talepler ile resmi araç sağlanmasındaki gecikmeleri hariç)
 
 
 
 
 
 
Müracaat
 Şekli
Belediye mücavir alanında ise ilgili belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda il özel idaresine veya planlama yetkisine sahip diğer kuruluşlara, hayvancılık işletmelerinin kuruluşunda ise bağlı bulunduğu mülki amirliğe müracaat edilir.
3
Cins Değişikliği
İfraz
Tevhit
Hisseli satış
 
 
1-Resmi Kurumun talep yazısı
2-Mülkiyet Durumunu Gösterir onaylı belge
 
 
12 iş günü (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ve resmi araç sağlanmasındaki gecikmeleri hariç)
 
 
GÖNEN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
(İDARİ VE MALİ İŞLER )
NO
HİZMETİN ADI
 İSTENEN
TAMAMLANMA SÜRESİ
1
İlçe Müdürlüğümüz İç Kontrol Sisteminin güncel tutulması
 İl Müdürlüğü Hizmetleri ve Personeli güncel bilgileri
Sürekli
2
Sicil Raporları
 
1- Sicil Formu
2- Personelin En Az 6 ay çalışmış olması(6 ay içinde Kanuni İzni,  hastalık izni, Hizmet İçi Eğitimde geçen süre var ise 3 ay fiilen çalışmış olmak)
15-31 Aralık Her Yıl Mutat 
3
B.İ.M.E.R.(Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Dilekçelerin değerlendirilmesi
1-Dilekçe(Ad-Soyadı, İmza ve Adres bulunacak)
 
15 Gün
4
Mal Bildirimi
1-Mal bildirimi beyanı(Kendileri, Eşleri, Velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hk.)
Mal edindiği 1 ay içerisinde ve yılsonu (0) ve (5) ile biten yıllarda
5
Görev(Çalışma) Belgesi ve Yurtdışı İzni
1-Dilekçe
2-Olur
2 Gün
6
Fiili Hizmet Süresi
1-Dilekçe
2-Fiili hizmet Onay ve listeleri
30 Gün
7
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve İntibak
1-Dilekçe
2-Diploma
Süresi İçerisinde
8
 Kademe, Derece ilerlemesi (Terfi) ve 8 Yıla 1 Kademe
1-Kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu Kademede en az 1 yıl çalışmış olmak ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
2-Derece Yükselmesi Yapılabilmesi için Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, Derecesi İçinde en az 3 Yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl çalışmış olmak ve Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
3-8 Yıla 1 Kademe verilebilmesi için son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak
Süresi İçinde Mutat
9
Emeklilik İşlemleri
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Dilekçe
2-Diploma
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-Fotoğraf
5-Askerlik Durum Belgesi
Süresi İçerisinde
10
Askerlik İzni, Göreve Başlama
1-Dilekçe
2-Askerlik çağrı belgesi
3-Askerlik terhis belgesi
4-Memuriyete dönmek için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Müdürlüğe başvurmak
5-Başvurma tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması
Süresi İçerisinde
11
Görevden uzaklaştırma
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Görevi başında kalmasında sakınca görülmesi
2- Olur
Süresi İçerisinde
12
Vekâlet ve Vekâlet Aylığı
1-Kanuni İzin, Geçici Görev, Disiplin Cezası uygulaması veya Görevden Uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine Kurum içinden, diğer Kurumlardan veya açıktan Vekil atanabilir.
2-Aynı Kurumdan atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, Kurum dışından veya açıktan atananlarla Kurum içinden Veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren Vekâlet aylığı ödenmesi
Süresi İçerisinde
13
Sözleşmeli (4/B) ve İşçi Personelin Özlük İşlemleri
1-Özlük Haklarının Takibi
Mutat
 
14
Pasaport (Çalışan)
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Dilekçe
2-Fotoğraf
3-Nüfus Kimlik Fotokopisi
2 Gün
15
İlk defa veya Yeniden veyahut Yer Değiştirme Suretiyle Atama
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Aynı yerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen gün
2-Başka Yerdeki göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak
3-Fotoğraf
4-Diploma
Süresi İçerisinde
16
Hizmet Birleştirme
(İşlem İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.)
 
1-Dilekçe
2-Çalışma belgeleri
Süresi İçerisinde
17
Yıllık, Mazeret ve Sağlık İzni
1-Yıllık İzin süresi, Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olan memura(10 yıl dâhil) 20 Gün, Hizmeti 10 Yıldan fazla olanlar için 30 Gün. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2 şer gün eklenebilir. Birbirini izleyen 2 Yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
2-Bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memura 10 Gün mazeret izni verilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha Mazeret İzni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür.
3-Sağlık izni için, Sağlık Raporuna istinaden Olur alınması
Süresi İçerisinde
18
Analık İzni Sonrası, Evlatlık İzni ve Refakat İzni sonu Aylıksız İzin
1-Dilekçe
2-Doğum sonrası Analık İzninin bitimi doğum yapan memura ve Eşi doğum yapan memur aylıksız izin alacak ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar istekleri üzerine aylıksız izin verilir.
3-3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenlere,Çocuğun Ana ve Babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin, Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir 
4-Memura aylıklı refakat izninin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir
Süresi İçerisinde
19
Aylıksız İzin
1-5 Hizmet Yılını Tamamlamış Olmak
2-İsteği halinde memuriyeti boyuca En fazla 2 defa Kullanılmak üzere
3-1 yıla kadar aylıksız izin
Süresi İçerisinde
20
Analık, Babalık, Süt, Evlenme ve Ölüm İzni
1-Dilekçe
2-Analık izni kadın memura doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 Hafta olmak üzere toplam 16 hafta ve Çoğul gebelikte doğum öncesi 8 haftalık izine 2 hafta Analık izni eklenmek üzere verilir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğu Tabip raporuyla belgeleyen kadın memur isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Doğum öncesinde tabip raporuna dayanarak çalıştığı süreler Ayrıca doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle analık izninin kullanılmayan kısmı doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir
3-Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün babalık izni
4-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanacağını kendisi belirlemek üzere doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, 2. 6 ay günde 1,5 saat süt izni 
4-Memurun kendisinin ve çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün izin
5-Memura Eşinin, Çocuğunun, kendisinin veya Eşinin Ana, Baba ve Kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine 7 gün izin
Süresi İçerisinde
21
Hastalık ve Refakat İzni
1-Memura Raporda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunarak Kanser,Verem ve Akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin.Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Hastalık izninin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. Hastalık İzni süresinin sonunda iyileşemeyen memur hakkında emeklilik işlemleri uygulanır.Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur,  iyileşinceye kadar izinli sayılır.
2-Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek Ana, Baba, Eş, Çocukları ile Kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılır.
Süresi İçerisinde
22
Aday Memur İşlemleri
1-Temel ve Hazırlayıcı Eğitim(1-3 Ay)
2-Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
Süresi İçerisinde
23
Bakanlık Tamim ve Genelgeleri
1-Tamim, Genelgelerin havalesi ve personele tebliğ edilmesi
Süresi İçerisinde
24
SGK dan Personel işe Giriş ve Çıkış İşlemleri
1-İşe Giriş Bildirim Formu
2-İşten Ayrılış Bildirim formu
Süresi İçerisinde
25
SGK na Memur ve İşçi Emekli Prim kesintilerinin girilmesi
1-Maaş listesi
Süresi İçerisinde
26
Elektrik, Su, İnternet, Telefon Ödemeleri
1-Fatura
Ödeme Gününden Önce
27
Memur, İşçi, 4/B Sözleşmeli Personel Maaşları ve sendika aidatlarının kesilmesi
1-Terfi listesi, Özel emeklilik belgesi(Yatıranlar için), Sıhhi, Kanuni izinli personel Listesi(Memur, İşçi), Yemek yiyen Personel Listesi(İşçi)
2- Sendika Üyesi Olan Personel listesi
Her Ay Mutat
28
Geçici Görev, Tedavi, Sürekli Görev Yolluk, Özel Hizmet ve Seyyar Görev Ödemesi
1-Geçici görevlendirme veya Tedavi Oluru, Konaklama fatura, Gidiş-Dönüş yol masraf ücret beyanı
2-Sürekli Görev Yolluk Ödemesi için Atama sonucunda görev yeri değişikliği
3-Özel Hizmet ve Seyyar Görev ödemesi için göreve çıkan personel listesi
Süresi İçinde
29
Memur ve İşçi Personelin Yazlık, Kışlık Giyim yardımlarının nakdi ve ayni olarak ödemesi
1-Hak Eden Personelin alacağı ücret ve kıyafet adet listesi
Süresi İçinde
30
Toplu Görüşme Primi Ödemesi
1-Sendika Üyesi Olan Personel listesi ve 3 ayda bir
 
Mutat
31
Mahkeme ve İcra Yazışmaları
1-Resmi Mahkeme Yazısı
7 İş Günü
32
Satın Alma işlemleri, Muayene ve Satın Alma Görevlendirme Komisyonunun oluşturulması
1-Satın Alma işlemleri için Talep Başvurusu, Görevlendirme Oluru, Onay Belgesi, Fiyat Teklif Mektubu, Fatura
2-Komisyon oluşturmak için görev alacak Personel Listesi
Süresi İçerisinde
33
Mal, Hizmet Alımı, Kiralama,                                                           Yapım İhaleleri ve İsteklilere İhale dokümanının verilmesi
 
1-Talep Formu, Keşif Özeti(Hizmet Alımı ve Yapım İhalesinde), Görevlendirme Oluru, Onay Belgesi, Teklif, Sözleşme, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,  Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Fatura 
2- İhale Doküman bedelinin defterdarlığa yatırıldığına dair makbuz
3- İdarece Hazırlanmış İhale dokuman dosyasının satın alınması
Süresi İçerisinde
34
Kesin Teminat İadesi
1-Dilekçe
2-İlişiksizlik ve Borcu Yoktur belgesi, Kesin Kabul Tutanağı
Süresi İçerisinde
35
İsteklilerden başvuru/Teklif zarfının teslim alınması
1-Temsil ve imza yetkisinin olduğunu gösterir belge
Süresi İçinde
36
Yüklenici ile sözleşme öncesi işlemler ve Sözleşme imzalanması
1-Sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge
2-Vergi borcu olmadığına dair belge
3-Ticaret ve Sanayi Odasından ihale durum belgesi
4-Mesleki faaliyetten dolayı hüküm giymemiş olduğuna dair belgesi
5-Kesin teminat belgesi
6-Sözleşme ve karar damga vergisini ödediğine dair belge
7- Sözleşme imzalanması için, Sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir belge
Süresi İçinde
37
Teslim alma/Muayene kabul
1-Sevk irsaliyesi
2-Fatura
3-Garanti Belgesi
4-Sertifika, kullanım kılavuzu vs.
Süresi İçinde
38
Muhasebe Ödeme İşlemleri
1-Fatura ve Ekli Belgeler
2-Ödeneğin olması
Süresi İçinde
41
Anbar malzeme çıkışı, Demirbaş ve taşınır kayıt kontrol işlemleri
1-Malzeme talep formu
2-Fatura Fotokopisi
3-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
Süresi İçinde
42
Anbar stok sayımı
1-Bulunan ve verilen malzemelere ait liste
Süresi İçinde
43
Yazlık ve Kışlık ayni-nakdi giyim yardımı hak edenlerin belirlenmesi
1-Giyim Yardımını hak eden personel ad ve Soyadı, alacakları ücret, giyim adedi listesinin hazırlanması
Süresi İçerisinde
 
45
Dosyaların anbarda muhafaza altına alınması
1-Anbara kaldırılması gereken evrakların teslimi
Mutat
46
Araç bakım onarım, malzeme satın alınması
1-Talep Başvurusu
2-Arıza keşif özeti
Süresi içerisinde
 
47
Araç ve Personel görevlendirme
1-Talep, personel ve araç listesi
 
 Mutat
48
Büro Malzemesi Yapımı, Onarımı, Bahçe Bakımı, Çevre Düzenlemesi ve Büro Temizliği
1-Talep Formu
2-Gerekli Malzemeler
Süresi içerisinde Mutat
 
49
Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması, ilgili birimlere gönderilmesi ve Posta
1-Resmi Evrak
2-Posta Pulu ve zarf
3-Kaşe
Süresi İçerisinde Mutat
50
Müdürlüğe Gelen ve Müdürlükten açılan telefonların gerekli yerlere bağlanması
1-Talep başvurusu(Müdürlükten arayanlar için)
Mutat
51
Randevu almak, Telefonla görüşmek isteyenlerin Makamla görüştürülmesi, Evrakların havaleye, imzaya sunulması ve sonrasında istenen yerlere gönderilmesi ve gerekenlerin mühürlenmesi ve fax çekilmesi
1-Talep
Mutat
                           
İlçe Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerden  Bakanlığımıza bağlı sistemler üzerinden yapılan işlemler için  verilen sürelere sistemsel ve internet erişiminden kaynaklanabilecek gecikmeler dahil edilmemiştir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
GÖNEN
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İkinci
Müracaat Yeri
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
 
İSİM
Bayram DEMİR
İSİM
Coşkun ÖZTÜRK
UNVAN
İlçe Müdür V.
UNVAN
Kaymakam
ADRES
GÖNEN İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ADRES
GÖNEN Kaymakamlığı
TEL
+90 246 20 30
TEL
+90 246 281 25 56
FAKS
+90 246 28 35
FAKS
+90 246 281 25 01
E-POSTA
gonentarim@hotmail.com
E-POSTA
İsparta.gonen@icisleri.gov.tr